Skip to content
Koduleht " Toote sertifitseerimine " DRONi sertifitseerimine

DRONi sertifitseerimine

BSP/DRONi vastavushindamisprogramm ((EL) 2019/945) + tehniliste näitajate loetelu

Tootjate, importijate ja kasutajate vajaduste rahuldamiseks viib ICR Polska Sp. z o.o. läbi mehitamata õhusõidukite (DRON) vabatahtlikku vastavushindamist ja sertifitseerimist. Praegu on DRONide sertifitseerimine veel vabatahtlik, kuid tulevikus on palju lihtsam saada ELi teavitatud asutuse poolt väljastatud kohustuslik sertifikaat.

Alates 1. juulist 2019 jõustus Euroopa Komisjoni uus delegeeritud määrus nr 2019/945 mehitamata õhusõidukite ja kolmandatest riikidest pärit mehitamata õhusõidukite käitajate kohta. Käesoleva määrusega kehtestatakse olulised tehnilised nõuded, mida kohaldatakse mehitamata õhusõidukite suhtes, mida käitatakse vastavalt Euroopa Komisjoni 24. mai 2019. aasta rakendusmääruses nr 2019/947 (mehitamata õhusõidukite käitamise eeskirjade ja menetluste kohta) sätestatud põhimõtetele. Sarnaselt teiste uue lähenemisviisi direktiividega reguleerib delegeeritud määrus nn avatud kategooria, st madalaima riskiastmega toiminguid sooritavate mehitamata õhusõidukite (DRON) projekteerimist, tootmist ja ELi siseturul laskmist. Eespool nimetatud tehniliste nõuete kehtestamisega kohaldatakse ka avatud kategooriasse kuuluvate DRONide suhtes järelevalvet, mille mehhanisme reguleerib Poolas muu hulgas 13. aprilli 2016. aasta seadus vastavushindamise ja turujärelevalve süsteemide kohta.

Vastavalt rakendusmäärusele lubatakse teatavatel 1. juuliks 2022 turule lastud UAV-del, mis ei vasta delegeeritud määrusele, siiski tegutseda Täidesaatva määruse artiklis 20 sätestatud erieeskirjade alusel.

Delegeeritud määruses on sätestatud eeskirjad, mis käsitlevad avatud kategooria käitamiseks mõeldud mehitamata õhusõidukite Euroopa Liidu siseturule laskmist ja vaba liikumist ELis. Need eeskirjad käsitlevad muu hulgas tootja kohustust viia läbi toote vastavushindamine (st BSP hindamine) vastavalt delegeeritud määruse lisas üksikasjalikult sätestatud nõuetele ja asjakohastele ühtlustatud standarditele. Sellest tulenevalt peab avatud kategoorias kasutatavatel BSPdel olema:
. - tehniline dokumentatsioon,
- tootja vastavusdeklaratsioon (mis on välja antud vastavushindamise alusel),
- tootemärgis (CE).

Nagu ka teiste ELi direktiivide puhul, hõlmavad mõned menetlused, mille abil tootja saab hinnata toote vastavust enne selle turuleviimist, määruse 2019/945 kohaselt sertifitseerimist, st kolmanda isiku (teavitatud asutus) poolt läbiviidavat vastavushindamist.

Saate oma DRONi sertifitseerida juba täna ICR Polska Ltd. juures.

Kontakt ICR Poola

Võtke eesmärgiks olla vähemalt ühe sammu võrra konkurentidest ees.