Skocz do treści
Strona główna » Certyfikacja wyrobów » Certyfikacja DRONów

Certyfikacja DRONów

Program oceny zgodności w zakresie BSP/DRON ((UE) 2019/945) + lista specyfikacji technicznych

ICR Polska Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw potrzebom producentów, importerów i użytkowników prowadzi dobrowolną ocenę zgodności i certyfikację Bezzałogowych Statków Powietrznych (DRON). W tej chwili certyfikacja DRONów jest jeszcze dobrowolna, ale perspektywicznie znacznie ułatwi w przyszłości uzyskanie obowiązkowego certyfikatu wydanego przez Jednostkę Notyfikowaną UE.

W sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich weszło w życie od 1 lipca 2019 nowe rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej nr 2019/945. Rozporządzenie to wprowadza zasadnicze wymogi techniczne mające zastosowanie do bezzałogowych systemów powietrznych eksploatowanych zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji Bezzałogowych Statków Powietrznych. Podobnie, jak to ma miejsce w innych dyrektywach nowego podejścia, rozporządzenie delegowane reguluje projektowanie, produkcję oraz wprowadzanie na rynek wewnętrzny UE Bezzałogowych Statków Powietrznych (DRON) wykonujących operacje w tzw. kategorii otwartej, czyli wykonujące operacje o najniższym stopniu ryzyka. Wraz z wprowadzeniem wspomnianych wymogów technicznych, DRONy również w kategorii otwartej zostaną objęte nadzorem, którego mechanizmy w Polsce reguluje m.in. ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym, niektóre Bezzałogowe Statki Powietrzne wprowadzone na rynek do 1 lipca 2022 r., które nie będą zgodne z rozporządzeniem delegowanym, będą mogły być mimo to eksploatowane na szczególnych zasadach określonych w art. 20 rozporządzenia wykonawczego.

Rozporządzenie delegowane określa zasady wprowadzania na rynek wewnętrzny Unii Europejskiej oraz swobodnego przepływu w UE bezzałogowych systemów powietrznych przeznaczonych do eksploatacji w ramach kategorii otwartej. Zasady te dotyczą m.in. obowiązku przeprowadzenia przez producenta oceny zgodności produktu (czyli oceny BSP) z wymogami określonymi szczegółowo w załączniku do rozporządzenia delegowanego oraz odpowiednimi normami zharmonizowanymi. W związku z tym BSP eksploatowane w kategorii otwartej muszą posiadać:
• dokumentację techniczną,
• deklarację zgodności producenta (wystawioną na podstawie oceny zgodności),
• oznakowanie produktu (CE).

Podobnie jak w przypadku innych dyrektyw UE, niektóre z procedur, w oparciu o które producent będzie mógł dokonać oceny zgodności produktu przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu handlowego, będą uwzględniały – zgodnie z rozporządzeniem 2019/945 – certyfikację, czyli przeprowadzenie oceny zgodności przez stronę trzecią (jednostkę notyfikowaną).

Już dziś możesz certyfikować DRONa w ICR Polska Sp. z o.o.

Skontaktuj się z ICR Polska

Zrób to, aby być co najmniej o krok przed konkurencją.