Skocz do treści
Strona główna » Certyfikacja systemów ISO » ISO 19443

ISO 19443

Co to jest ISO 19443

ISO 19443 to system, który obejmuje systematyczne metodologie i procedury skutecznego zarządzania jakością łańcucha dostaw energii jądrowej w elektrowniach jądrowych, obiektach infrastruktury jądrowej i producentach energii jądrowej. W oparciu o normę ISO 9001, norma ISO 19443 dodaje „kulturę bezpieczeństwa jądrowego” i „wymóg programu zapewnienia jakości jądrowej” to międzynarodowa certyfikacja ITNS, która ma kluczowe znaczenie dla dostawców usług w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i umożliwia ocenę, czy spełniają oni wymagania dotyczące jakości, niezawodności i działają skutecznie.

※ Bezpieczeństwo jądrowe: osiągnięcie odpowiednich warunków działania, zapobieganie awariom i łagodzenie skutków awarii, skutkujące ochroną pracowników, społeczeństwa i środowiska przed nadmiernym zagrożeniem promieniowaniem.

※ ITNS (ważne dla bezpieczeństwa jądrowego): charakterystyka produktu, usługi, przedmiotu lub działania, którego awaria może spowodować nadmierne narażenie ludzi lub środowiska na promieniowanie.

 

# Główne wymagania ISO 19443

 

 1. Kultura bezpieczeństwa jądrowego: Kultura bezpieczeństwa jądrowego odnosi się do gromadzenia cech i postaw organizacji lub osób, które uważają bezpieczeństwo jądrowe za najwyższy priorytet i podejmują decyzje, przestrzegając odpowiednich przepisów i uznając bezpieczeństwo jądrowe za najwyższy priorytet. Stanowi on, że wykonywanie pracy powinno być uznawane za podstawowe wartości i zachowania.
 2. Określenie pozycji i działań ITNS: Wymagane jest określenie cech produktów, usług, przedmiotów lub działań, których awaria mogłaby narazić ludzi lub środowisko na nadmierne promieniowanie oraz wcześniejsze podjęcie działań zapobiegawczych.
 3. Podejście stopniowane: metoda stosowana w celu zapewnienia, aby wymogi związane z kontrolą jakości, dokumentacją, monitorowaniem i pomiarami były odpowiednie do istotności bezpieczeństwa jądrowego, oraz wymaga, aby powiązane wymagania były zarządzane poprzez klasyfikację.
 4. Produkt lub działalność klasy handlowej: Jest to pozycja (zob. pkt 3.6) lub działalność (zob. pkt 3.1), która ma wpływ na bezpieczeństwo jądrowe i która nie została zaprojektowana, wyprodukowana lub wykonana zgodnie z określonymi wymogami dotyczącymi materiałów jądrowych.
 5. Podrobiony/oszukańczy/podejrzany produkt (CFS): W przypadku wykrycia elementów CFS należy je traktować jako niezgodności, a zainteresowane strony, w tym klienta, niezwłocznie informować o tym fakcie.

Korzyści z ISO 19443

 1. Poprawa jakości: ISO 19443 poprawia jakość produktów, usług i procesów. Zaawansowane procedury kontroli jakości zmniejszają wady produktów i zwiększają zadowolenie klientów.
 2. Poprawa bezpieczeństwa i niezawodności: ISO 19443 przyczynia się do wzmocnienia kultury bezpieczeństwa jądrowego i zwiększenia niezawodności elektrowni jądrowych. Zmniejsz prawdopodobieństwo wypadków i katastrof poprzez przestrzeganie wymogów związanych z bezpieczeństwem i odpowiednie zarządzanie ryzykiem.
 3. Zapobieganie podrabianym, oszukańczym lub podejrzanym produktom (CFS): Ustanowienie normy ISO 19443 w celu przejrzystego ujawniania informacji o pochodzeniu i producencie produktów oraz usprawnienia weryfikacji i monitorowania dostawców w celu zapobiegania podejrzanym produktom. 19443 pomaga organizacjom wzmocnić gotowość oraz utrzymać jakość i bezpieczeństwo przed podrabianiem, oszustwami i podejrzanymi przedmiotami, a także zapewnia konsumentom bezpieczne i niezawodne produkty.
 4. Wzmocnienie przepisów i zgodności: Przemysł jądrowy jest ściśle regulowany, a zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i jakości ma kluczowe znaczenie. Norma ISO 19443 wzmacnia zgodność z odpowiednimi przepisami i regulacjami, pomagając w ten sposób organizacji zachować odpowiednią zgodność.
 5. Większa satysfakcja klienta: Wraz z poprawą jakości poprawia się satysfakcja klientów, użytkowników i powiązanych interesariuszy. Bezpieczna i niezawodna eksploatacja elektrowni jądrowych buduje zaufanie klientów.
 6. Napędzaj kulturę ciągłego doskonalenia: System zarządzania jakością promuje ciągłe doskonalenie w organizacji. Stale ulepszaj możliwości i wydajność swojej organizacji, wykorzystując dane i informacje zwrotne do ulepszania procesów i rozwiązywania problemów.

Przedstawienie struktury ISO 19443:2018 w cyklu PDCA

 

Wymagania ISO 19443:2018

4. Kontekst organizacji
4.1 Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
4.2 Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron
4.3 Określenie zakresu systemu zarządzania jakością
4.4 System zarządzania jakością i jego procesy
5. Przywództwo
5.1 Przywództwo i zaangażowanie.
5.1.1 Ogólne
5.1.2 Koncentracja na kliencie
5.1.3 Kultura bezpieczeństwa jądrowego
5.2 Polityka
5.2.1 Ustalenie polityki jakości
5.2.2 Komunikowanie polityki jakości
5.3 Role, obowiązki i uprawnienia organizacyjne
6. Planowanie
6.1 Działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom i szansom
6.1.3 Określanie pozycji i działań ITNS
6.1.4 Stopniowe podejście do stosowania wymagań jakościowych
6.2 Cele jakościowe i planowanie ich osiągnięcia
6.3 Planowanie zmian
7. Wsparcie
7.1 Ogólne
7.1.2 Lud
7.1.3 Infrastruktura
7.1.4 Środowisko do obsługi procesów
7.1.5 Monitorowanie i mierzenie zasobów
7.1.6 Wiedza organizacyjna
7.2 Kompetencja
7.3 Świadomość
7.4 Komunikacja
7.5 Udokumentowane informacje
7.5.2 Tworzenie i aktualizowanie
7.5.3 Kontrola udokumentowanych informacji
8. Działanie
8.1 Planowanie operacyjne i kontrola
8.1.1 Przepisy dotyczące produktów podrobionych, oszukańczych lub podejrzanych (CFS)
8.2 Wymagania dotyczące produktów i usług
8.2.1 Komunikacja z klientem
8.2.2 Określenie wymagań związanych z produktami i usługami
8.2.3 Przegląd wymagań dotyczących produktów i usług
8.2.4 Zmiany w wymaganiach dotyczących produktów i usług
8.3 Projektowanie i rozwój produktów i usług
8.3.2 Projektowanie i planowanie rozwoju
8.3.3 Dane wejściowe dotyczące projektowania i rozwoju
8.3.4 Kontrole projektowania i rozwoju
8.3.4.1 Projektowanie i rozwój, weryfikacja i testy walidacyjne
8.3.5 Wyniki projektowania i rozwoju
8.3.6 Zmiany projektowe i rozwojowe
8.4 Kontrola procesów, produktów i usług dostarczanych z zewnątrz
8.4.1 Ogólne
8.4.2 Rodzaj i zakres kontroli
8.4.3 Informacje dla dostawców zewnętrznych
8.5 Produkcja i świadczenie usług
8.5.1 Kontrola produkcji i świadczenia usług
8.5.1.1 Sterowanie urządzeniami produkcyjnymi
8.5.1.2 Działania monitorujące i pomiarowe
8.5.2 Identyfikacja i identyfikowalność
8.5.3 Mienie należące do klientów lub dostawców zewnętrznych
8.5.4 Konserwacja
8.5.5 Działania po dostawie
8.5.6 Kontrola zmian
8.6 Wprowadzanie produktów i usług na rynek
8.7 Kontrola niezgodnych wyjść
9. Ocena działania
9.1 Monitorowanie, pomiar, analiza i ocena
9.1.2 Satysfakcja klienta
9.1.3 Analiza i ocena
9.2 Audyt wewnętrzny
9.3 Przegląd zarządzania
9.3.2 Dane wejściowe przeglądu zarządzania
9.3.3 Wyniki przeglądu zarządzania
10. Doskonalenie
10.1 Ogólne
10.2 Niezgodność i działania naprawcze
10.3 Ciągłe doskonalenie