Skocz do treści
Strona główna » Certyfikacja wyrobów » Oznakowanie CE

Oznakowanie CE

Zapewnienie klientom i użytkownikom bezpieczeństwa użytkowania wyrobów dostępnych na rynku – od zakupu do ich utylizacji – to główna idea obowiązku umieszczania na wyrobach oznakowania CE i deklaracji zgodności wystawianej przez producenta/importera. Deklaracja zgodności jest potwierdzeniem przeprowadzenia przez producenta oceny zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi dyrektyw i/lub rozporządzeń Unii Europejskiej. Dla wielu wyrobów deklaracja zgodności musi być potwierdzona przez niezależną od producenta/importera kompetentną, niezależną jednostkę, tak zwaną jednostkę notyfikowaną – mowa wówczas o certyfikacji obowiązkowej. Dla innych wyrobów certyfikat jest dobrowolnym, dodatkowym – korzystnym zarówno dla producenta, jak i końcowego odbiorcy – potwierdzeniem właściwości wyrobu zapewniających jego bezpieczne użytkowanie i minimalny wpływ na środowisko.

ICR Polska Sp. z o. o. jest akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) jednostką certyfikującą wyroby – nr akredytacji AC 197. Jest też europejską jednostką notyfikowaną (NB nr 2703) w zakresie dyrektyw, dla których przeprowadzamy pełna ocenę zgodności: bezpieczeństwa maszyn MD (2006/42/WE); kompatybilności elektromagnetycznej EMC (2014/30/UE); sprzętu radiowego RED (2014/53/UE); urządzeń elektrycznych pracujących w atmosferze potencjalnie wybuchowej ATEX (2014/34/UE).

Jeżeli ocena systemu produkcji  była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, obok znaku CE umieszcza się numer identyfikacyjny tej jednostki. Ocena taka jest obowiązkowa w przypadku dyrektywy ATEX 2014/34/UE oraz rozporządzenia MDR  (UE)2017/745.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowej informacji.